Algemene voorwaarden:

ARTIKEL 1 • Definities en gegevens
1.1 De hierna volgende begrippen worden als volgt gedefinieerd:
 • Webhosting: het herbergen van de website van de opdrachtgever op de computerinstallatie van JIPA.
 • Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en/of diensten van JIPA wordt gesloten.
 • Ongeoorloofd gebruik: Elk gebruik van de producten en/of diensten van JIPA waardoor de opdrachtgever onder meer in strijd handelt met de wet, de openbare orde, de goede zeden of schade of hinder veroorzaakt ten aanzien van JIPA of van derden.
 • Spam: Ongewenste email.
 • App store: Een app store is een online winkel waar software gekocht kan worden. De software, ook wel apps genoemd, omvat programma's voor tablet-pc's en/of smartphones.
1.2 Hoofdzetel: Leemanslaan 3A, 2250 Olen (BE).
1.3 Email: info@jipa.be
1.4 Telefoon: +32(0)14/49.99.39

ARTIKEL 2 • Toepasselijkheid van de voorwaarden
2.1 Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de opdrachtgever voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.
2.2 De overeenkomst wordt te goeder trouw uitgevoerd. Geen enkel der bepalingen vervat in de algemene voorwaarden mag door de partijen als een stijlclausule worden beschouwd.
2.3 Geen enkele toegeving of afwijking mag ingeroepen worden als een definitieve regel.
2.4 De algemene voorwaarden van de app stores zijn steeds bij voorrang van toepassing.

ARTIKEL 3 • Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand door het bevestigen van een opdracht, eventueel elektronisch, door JIPA.
3.2 De uitvoering van de overeenkomst wordt ten vroegste aangevat nadat JIPA een bewijs van betaling van de factuur heeft ontvangen.
3.3 De opdrachtgever is verplicht van bij de eerste contactname een werkend emailadres op te geven waarop hij of zij door JIPA kan bereikt worden. Eventuele wijzigingen in het emailadres van de opdrachtgever moeten onmiddellijk worden doorgegeven. JIPA draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor zover aan deze voorwaarden (oa. werkend emailadres) niet is voldaan.

ARTIKEL 4 • Duur van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst wordt, tenzij anders overeengekomen, aangegaan tot dat de opdrachtgever wenst te stoppen met de service van JIPA.

ARTIKEL 5 • Prijs en betaling
5.1 De prijzen zijn deze zoals vermeld op de website http://www.jipa.be. Zij zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, sociale lasten, taksen, grondstofprijzen, energiekosten, valutakoersen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt JIPA zich het recht voor de prijzen, tot aan de facturatie, op evenredige wijze aan te passen.
5.2 De betaling geschiedt voorafgaand aan de periode van dienstverlening.
5.3 De prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
5.4 Alle facturen zijn betaalbaar na veertien dagen.
5.5 Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op van 10% per jaar, tenzij wanneer de wettelijke rente hoger is. De eventueel toegestane kortingen vervallen in geval van niet-betaling.
5.6 In geval van wanbetaling of het niet-naleven van welke verplichting ook is, onafgezien van de intrestvergoeding, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro. Advocatenkosten en andere invorderingskosten zijn in deze forfaitaire schade vergoeding niet inbegrepen en worden de opdrachtgever afzonderlijk aangerekend.
5.7 De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
5.8 Het protest tegen de factuur dient schriftelijk, aangetekend of per email (waarvoor de klant een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van JIPA), te gebeuren binnen zeven dagen na de factuurdatum.

ARTIKEL 6 • Leveringstermijnen
De leveringstermijnen van JIPA zijn enkel indicatief.
Op de leveringstermijnen van de app stores heeft JIPA geen invloed en zijn afhankelijk van de app-store waarin producten worden gepubliceerd.
Vertraging in de uitvoering van de verbintenis alsook overschrijding van de overeengekomen termijn geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 7 • Aansprakelijkheid van JIPA
7.1 JIPA is niet verantwoordelijk voor en bijgevolg tot geen garantie en/of schadevergoeding verplicht voor:
 • Enig verlies of schade door uitval en/of het onbereikbaar zijn van de servers/websites, bijvoorbeeld in geval van storing in de verbinding met internet, storing in het telefoonnet, uitval van elektriciteit, ...
 • Enig gebrek aan onderhoud aan de JIPA systemen.
 • Uitval en/of het onbereikbaar zijn van systemen van derden.
7.2 JIPA is ten aanzien van de klant en ten aanzien van derden, bij de levering van diensten en/of bij de uitvoering of bij gelegenheid van uitvoering van werken, niet aansprakelijk, noch tot vrijwaring verplicht voor haar fouten, uitgezonderd voor haar eigen opzettelijke fout, en zij is evenmin aansprakelijk, noch tot vrijwaring verplicht voor de fouten, al dan niet zwaar of opzettelijk, van haar aangestelden en onderaannemers.
7.3 JIPA is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de door haar beheerde systemen:
 • JIPA is niet verantwoordelijk voor het maken van backups van de data van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zelf zorg dragen voor het onderhouden van courante backups van alle door of voor haar op de door JIPA beheerde systemen opgeslagen gegevens en deze backups op een veilige plek elders opslaan.
 • JIPA is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 • JIPA is niet aansprakelijk voor gebruik en/of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
7.4 JIPA is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door de opdrachtgever verstrekken van onjuiste of gebrekkige gegevens of materialen.
7.5 JIPA is niet aansprakelijk voor de inhoud van de content die de opdrachtgever op de computerinstallatie van JIPA plaatst.
7.6 JIPA heeft het recht geleverde producten en/of diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden. De opdrachtgever put hieruit geen recht op schadevergoeding.
7.7 De totale gecumuleerde aansprakelijkheid van JIPA opzichtens een consument en van de consument opzichtens JIPA met betrekking tot een met JIPA gesloten overeenkomst per vordering of reeks van vorderingen zal in geen enkel geval de vergoeding overschrijden die JIPA in het kader van de betreffende dienstverlening ontvangen heeft of indien het een dienstverlening over een bepaalde periode betreft, het door de opdrachtgever betaalde bedrag van de dienstverlening over de betrokken periode. JIPA zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gehouden opzichtens de consument (en vice versa) voor enige indirecte schade (met inbegrip van, doch niet beperkt tot winstderving, verlies van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, schade van derden, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie, personeelskosten, verlies van reputatie). Deze beperking geldt niet ingeval van opzettelijke fout. In ieder geval verbindt de opdrachtgever er zich toe aan JIPA onmiddellijk alle elementen te bezorgen betreffende de beweerde schade die hij zou ondergaan, teneinde een mogelijke tijdige vordering van JIPA mogelijk te maken ten laste van eventueel verantwoordelijke partijen. In geval van niet­naleving van deze laatste bepaling is JIPA bevrijd van haar aansprakelijkheid met betrekking tot de beweerde schade.
7.8 De opdrachtgever zal JIPA vrijwaren voor alle kosten, vergoedingen, uitgaven, schade, vorderingen en aanspraken die verband houden met enige vordering van derden jegens JIPA, voortvloeiend uit de levering van producten en/of diensten waarvoor JIPA geen verantwoordelijkheid draagt.

ARTIKEL 8 • Klachten
8.1 Klachten betreffende zichtbare gebreken moeten schriftelijk, aangetekend of per email (waarvoor de klant een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van JIPA), bij JIPA toekomen binnen de veertien dagen na levering van de producten en/of diensten, op straffe van verval van elke aanspraak opzichtens JIPA.
8.2 Klachten betreffende verborgen gebreken moeten schriftelijk, aangetekend of per email (waarvoor de klant een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van JIPA), bij JIPA toekomen binnen de veertien dagen nadat het gebrek is ontdekt of had kunnen ontdekt worden.
8.3 Een klacht schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
8.4 Voorzover aan de klacht binnen een redelijke termijn kan verholpen worden, heeft de opdrachtgever geen recht op enige vergoeding, van welke aard dan ook, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7 van deze voorwaarden.

ARTIKEL 9 • Ongeoorloofd gebruik
9.1 De opdrachtgever onthoudt zich van ongeoorloofd gebruik. Het is de opdrachtgever onder meer verboden:
 • Informatie te verspreiden of op te slaan in strijd met de geldende wetgeving, zoals de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de wetgeving ter bestrijding van het racisme, de wetgeving over het auteursrecht en andere intellectuele rechten, de wetgeving over de bescherming van de goede zeden, de wetgeving in het domein van de telecommunicatie of de bepalingen van de wetgeving over de handelspraktijken die betrekking hebben op commerciële communicatie.
 • Programmatuur te installeren of te gebruiken waarvoor de bevoegde autoriteit geen toestemming heeft verleend of waarvan het gebruik strijdig is met de licentievoorwaarden.
 • Informatie te verwerken of te verspreiden die beledigend of lasterlijk is voor andere personen.
 • Acties te ondernemen die strafbaar zijn onder de wetgeving tegen informatica criminaliteit zoals acties die de beveiliging van systemen of informatie in het gedrang kunnen brengen, zoals bijvoorbeeld de interne en externe systeem en netwerkbeveiliging omzeilen, schadelijke software (bijvoorbeeld programma’s besmet met virussen) installeren.
 • Het aanwenden van de aangeboden diensten op een wijze die schade of hinder veroorzaakt ten aanzien van JIPA of derden.
9.2 Indien JIPA ongeoorloofd gebruik aannemelijk acht, is zij gerechtigd de opdrachtgever tijdelijk of blijvend buiten gebruik te stellen overeenkomstig de modaliteiten bepaald onder 15.1, zonder recht op schadevergoeding voor de opdrachtgever. JIPA is eveneens gerechtigd van rechtswege en zonder aanmaning de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Dit kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of andere verplichtingen in hoofde van JIPA.
9.3 De opdrachtgever verklaart JIPA te zullen vrijwaren voor elke vordering die wegens ongeoorloofd gebruik door de opdrachtgever tegen haar zou worden ingesteld en voor elke veroordeling die tegen haar zou worden uitgesproken.

ARTIKEL 10 • Verplichting met betrekking tot het geven van informatie en geheimhoudingsplicht
10.1 De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk alle noodzakelijke en dienstige medewerking te verlenen om JIPA toe te laten haar contractuele verplichtingen na te komen. Onder meer zal de opdrachtgever alle nodige documentatie bezorgen en de vragen voor bijkomende informatie beantwoorden binnen een periode van 7 werkdagen volgende op het verzoek van JIPA.
10.2 De opdrachtgever zal zijn paswoorden op een veilige plaats bewaren en deze nooit aan derden meedelen. Als de opdrachtgever denkt dat zijn paswoord ten onrechte is gebruikt, zal hij JIPA op de hoogte brengen en het paswoord aanpassen.
10.3 De opdrachtgever en JIPA verbinden zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij over of met betrekking tot de andere partij en haar producten verwerven bij de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 11 • Bescherming van de persoonsgegevens
11.1 JIPA gebruikt de persoonsgegevens van de opdrachtgever enkel voor doeleinden van klantenbeheer en teneinde wettelijke verplichtingen na te kunnen leven. De opdrachtgever kan de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens opvragen en eventueel laten verbeteren, indien hij aangetekend of per email (waarvoor de klant een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van JIPA), een schrijven richt tot JIPA.
11.2 Alle informatie inzake kredietnummers of bankgegevens wordt enkel gebruikt voor de afhandeling van de betalingen van de prijs. Foutief gebruik van deze gegevens door derden valt onder geen enkel beding onder de verantwoordelijkheid van JIPA.

ARTIKEL 12 • Intellectuele eigendom
12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de door JIPA geleverde goederen en diensten zijn eigendom van Joeri Schepers eigenaar van JIPA.

ARTIKEL 13 • Niet of niet­behoorlijke nakoming van de verplichtingen
13.1 Ingeval de opdrachtgever in gebreke blijft de overeenkomst gedeeltelijk of geheel uit te voeren (hieronder begrepen o.a. niet of laattijdige betaling, incorrectheid van de meegedeelde gegevens) is JIPA gerechtigd van rechtswege en zonder aanmaning de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding of andere verplichtingen in hoofde van JIPA. Zo behoudt JIPA zich onder meer het recht voor om de door haar geleverde diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of buiten werking te stellen. Ingeval JIPA in gebreke blijft blijft de overeenkomst gedeeltelijk of geheel uit te voeren is de opdrachtgever gerechtigd van de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, mits zij JIPA minstens 15 werkdagen voordien schriftelijk, aangetekend of per email (waarvoor de klant een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van JIPA), ingebreke heeft gesteld en JIPA hieraan geen gevolg heeft gegeven. Eventuele kosten van reactivatie, voorzover deze nog mogelijk is, zijn integraal ten laste van de opdrachtgever en dienen vóór de reactivatie te worden betaald. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven opdrachtgever. De verplichting tot betaling van de aan JIPA verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
13.2 In geval huidige overeenkomst wordt verbroken of ontbonden ten laste van de opdrachtgever, dan zal de opdrachtgever ten titel van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding wegens winstderving aan JIPA een bedrag verschuldigd zijn van 35% van de overeengekomen contractprijs, met een minimum van 50,00 euro. Deze schadevergoeding kan worden verhoogd met de effectief door JIPA gemaakte kosten. In geval huidige overeenkomst wordt verbroken of ontbonden ten laste van JIPA, dan zal JIPA ten titel van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding aan de opdrachtgever een bedrag verschuldigd zijn van 5% van de overeengekomen contractprijs op jaarbasis, met een minimum van 25,00 euro.

ARTIKEL 14 • Vervroegde beëindiging van de overeenkomst
14.1 JIPA behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord of collectieve schuldenregeling, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement van JIPA.

ARTIKEL 15 • Overmacht
15.1 Wanneer JIPA ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, behoudt JIPA zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Wanneer de opdrachtgever ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder enige schadevergoeding.

ARTIKEL 16 • Bewijs
16.1 Elektronische communicatie tussen JIPA en de opdrachtgever heeft dezelfde verbindende kracht als een geschrift en wordt door partijen aanvaard als bewijsmiddel, tenzij anders overeengekomen of anders elders in deze algemene voorwaarden opgenomen. Er moet hierbij evenwel aangetoond kunnen worden dat er elektronische contacten zijn geweest en dit tot op IP niveau.

ARTIKEL 17 • Overdracht van rechten en verplichtingen
17.1 De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst aan derden over te dragen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van JIPA.

ARTIKEL 18 • Nietigheden
18.1 De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van onderhavige algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of ongeldigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg.
18.2 De nietige of ongeldige bepaling wordt in onderling overleg door de partijen vervangen door een geldige bepaling met dezelfde draagwijdte.

ARTIKEL 19 • Wijziging algemene voorwaarden
19.1 JIPA behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De wijzigingen worden door JIPA uiterlijk één maand voordat zij van kracht worden per email aangekondigd.
19.2 Indien de opdrachtgever een wijziging in de algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden tegen de datum van inwerkingtreding van de algemene voorwaarden of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging dateert.

ARTIKEL 20 • Toepasselijk recht/Bevoegdheid
20.1 Alle met JIPA afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.
20.2 In geval van betwisting zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken en met name de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout en/of de Vrederechter van het kanton Herentals bevoegd.
My Baguette:

Klanten:

ARTIKEL 100 • Definities
- Aanbod: het product –en dienstenaanbod van het restaurant dat door de klant via het platform bij het restaurant kan worden besteld.
- Bestelling: een bestelling van de klant via het platform bij het restaurant van het door de klant geselecteerde aanbod.
- Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bestelling plaats via het platform.
- Overeenkomst: een overeenkomst tussen de klant en het restaurant met betrekking tot een bestelling en de bezorging of het afhalen van de bestelling.
- Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van JIPA en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de service beschikbaar wordt gemaakt.
- Restaurant: een bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van overeenkomsten het platform gebruikt.
- Restaurantinformatie: de informatie van het restaurant met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.
- Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Jipa worden aangeboden aan de klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van overeenkomsten en het doorsturen van bestellingen naar het relevante restaurant.
- Restaurantportaal: Gedeelte in het platform dat enkel toegankelijk is voor het restaurant, de toegang wordt na verstrekking van een account, beveiligd met een wachtwoord, toegankelijk voor het restaurant.

ARTIKEL 101 • Toepasselijkheid
101.1 De algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op de Service. JIPA is niet verantwoordelijk voor het aanbod. Op het aanbod zijn daarnaast, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van het restaurant van toepassing.
101.2 De Klant gaat door middel van het plaatsen van een bestelling direct een overeenkomst met het restaurant aan voor de levering van het door de klant geselecteerde Aanbod. De klant is gebonden aan de bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door het restaurant.

ARTIKEL 102 • Aanbod
102.1 JIPA publiceert het aanbod namens de restaurants op het platform, overeenkomstig de door de restaurants aangeleverde restaurantinformatie. JIPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het aanbod en van de restaurantinformatie op het platform. Het restaurant kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met het restaurant voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.
102.2 JIPA geeft alle restaurantinformatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
102.3 JIPA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het platform.

ARTIKEL 103 • De overeenkomst
103.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de bestelling definitief maakt door het klikken op de knop 'Bestelling verzenden' tijdens het proces van het plaatsen van een bestelling via het platform.
103.2 De overeenkomst kan alleen door het restaurant worden uitgevoerd als de klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de bestelling. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan JIPA EN restaurant te melden.
103.3 In verband met informatie over de status van zijn bestelling, dient de klant na het plaatsen van de bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel het restaurant als JIPA.
103.4 Indien de klant kiest voor bezorging van de bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de klant aangegeven bezorgadres om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
103.5 Indien de Klant kiest voor het afhalen van de bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van het restaurant, die op het platform is weergegeven.
103.6 Bij aflevering van de bestelling kan het restaurant vragen om identificatie als de bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert het restaurant de betreffende producten aan de klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Het restaurant is niet verplicht om de niet geleverde producten terug te betalen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de door hem bestelde producten te controleren of deze voor hem in persoon legaal zijn te verkrijgen.
103.7 JIPA aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 104 • Ontbinding van de overeenkomst en annulering van de bestelling
104.1 In verband met de bederfelijkheid van het aanbod geldt dat de klant geen recht heeft om de overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de klant bij JIPA worden geannuleerd. Annulering van de bestelling door de klant bij het Restaurant is slechts mogelijk indien het restaurant expliciet aangeeft dat annulering van de bestelling door de Klant mogelijk is telefonisch, mondeling of schriftelijk.
104.2 Het Restaurant heeft het recht de bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het aanbod niet meer beschikbaar is, de klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
104.3 Indien de klant een valse bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt, dan kan JIPA besluiten om toekomstige bestellingen van de betreffende klant te weigeren.
140.4 JIPA heeft het recht om namens het restaurant bestellingen te weigeren en overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de bestelling of de contactgegevens. Indien JIPA een bestelling annuleert die al betaald is, dan zal JIPA dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de klant schijnbaar valse of frauduleuze bestellingen plaatst, dan kan JIPA of het restaurant hiervan aangifte doen bij de politie.

ARTIKEL 105 • Betaling
105.1 Op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 103 van deze algemene voorwaarden, is de klant verplicht om het restaurant te betalen voor de bestelling. Door de klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het platform of door betaling aan het restaurant aan de deur of op de afhaallocatie. 105.2 Een terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
105.3 Het restaurant heeft JIPA geautoriseerd om namens het restaurant de online betaling van de klant in ontvangst te nemen.
105.4 Bijkomende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de betalingsafhandeling georganiseerd door een 3de partij.

ARTIKEL 106 • Klachtenregeling
106.1 Klachten van de klant over het aanbod, de bestelling of de uitvoering van de overeenkomst, dienen bij het restaurant te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van het restaurant en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij het restaurant. JIPA kan alleen een bemiddelende rol aannemen.
106.2 Als de klant een klacht heeft over de service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan JIPA op het aangegeven contactadres op de officiële website van JIPA.
106.3 Nadat de klacht door JIPA is ontvangen zal JIPA zo snel mogelijk reageren. JIPA streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk te behandelen.
106.4 Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volle.

Restaurants:

ARTIKEL 110 • Definities
- Overeenkomst: een overeenkomst tussen een klant en een restaurant via het platform voor de bestelling, bezorging en/of het afhalen van maaltijden, dranken en aanverwante artikelen.
- Verbindingsmethoden: de MyBaguette app of enige andere methode die JIPA wordt gebruikt om bestellingen naar het desbetreffende restaurant te sturen.
- Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doet bij het restaurant via het platform.
- Bestelling: een bestelling die door een klant bij het restaurant is gedaan via het platform.
- Betaaldiensten: het in ontvangst nemen van geld van klanten, het veiligstellen van het geld en het overmaken van dit geld aan een restaurant of JIPA of het terugbetalen aan de klant.
- Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van JIPA waarop de service beschikbaar wordt gemaakt.
- Ranking: de ranking van het restaurant zoals weergegeven op het platform door JIPA.
- Restaurant: een bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen prepareert en voor de totstandkoming en betaling van de overeenkomsten de service en, indien van toepassing, de betaaldienstengebruikt
- Restaurantinformatie: de informatie van het restaurant met betrekking tot, onder andere, bedrijfs- en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten,opties en dranken, inclusief samenstelling, ingrediënten en toevoegingen van maaltijden en dranken waaronder informatie over allergieën, voeding en inhoud indien wettelijk vereist), menukaarten, prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief btw), bedrijfslogo, grafisch materiaal, domeinnaam, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten, minimale bestelbedragen, bankrekeningnummers voor facturering en betalingen, btw-nummer, openingstijden, inclusief intellectuele eigendomsrechten, licenties en informatie zoals wettelijk verplicht en andere informatie over het restaurant.
- Service: de diensten en/of andere activiteiten anders dan de betaaldiensten, die door JIPA aan een restaurant worden aangeboden in het kader van de exploitatie van het platform door JIPA, met als doel het sluiten van overeenkomsten. JIPA kan ook ondersteunende diensten aanbieden.

ARTIKEL 111 • Partijen
111.1 JIPA een vereniging onder firma (VOF) opgericht in het Belgische recht, met zetel gelegen op de Leemaanslaan 3A, 2250 Olen.
111.2 Deze algemene voorwaarden voor restaurants zijn van toepassing op de service en de betaaldiensten eventueel aangeboden door een derde partij aangesteld voor het afhandelen van de betaling waarvan de eigen algemene voorwaarden ook van toepassing zijn. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden van andere partijen, zoals die van het restaurant, wordt uitgesloten.
111.3 De voorwaarden zijn elektronisch beschikbaar op op de officiële website van JIPA en kunnen geprint en opgeslagen worden.
111.4 Voor het gebruik van het platform door een klant zijn tussen JIPA en de klant aparte algemene voorwaarden van toepassing.
111.5 Het restaurant is exclusief verantwoordelijk voor de nakoming van een overeenkomst. JIPA is hierin geen partij.

ARTIKEL 112 • Levering van de service
112.1 JIPA levert de service aan het restaurant als gevolg waarvan overeenkomsten worden gesloten. De rol van JIPA in het tot stand komen van overeenkomsten is die van tussenpersoon namens het restaurant.
112.2 JIPA publiceert delen van de restaurantinformatie die van belang zijn voor het bestelproces op het platform, maar controleert of anderszins beoordeelt de inhoud niet. JIPA behoudt zich het recht voor restaurantinformatie (of delen ervan) niet te publiceren en informeert het restaurant in zo'n geval hierover.
112.3 JIPA kan het restaurant autoriseren om bepaalde restaurantinformatie op het platform zelf te wijzigen.
112.4 JIPA publiceert in het restaurantportaal de voor het restaurant relevante informatie, zoals de verwerkte bestellingen, de verschuldigde vergoeding, facturen en online betalingen.
112.5 JIPA kan een restaurantwebsite voor het restaurant creëren en hosten als onderdeel van het platform, ook kan voor restaurants een eigen app gepubliceerd worden, ook zij vallen onder deze algemene voorwaarden.
112.6 Behalve de naam en het logo van het restaurant blijven alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met het platform te allen tijde het eigendom van JIPA.

ARTIKEL 113 • Registratie van het restaurant
113.1 Het restaurant zal zich bij JIPA registreren door middel van het indienen van een ingevuld registratieformulier bij JIPA. Er komt een overeenkomst voor de levering van services tot stand wanneer JIPA de ontvangst en goedkeuring van de ingevulde gegevens op het formulier bevestigt.
113.2 JIPA kan een verzoek tot registratie van een restaurant weigeren om welke reden dan ook.
113.3 Na acceptatie en verwerking van een registratie kent JIPA het restaurant een account toe waarmee toestemming voor toegang tot het restaurantportaal wordt gegeven.
113.4 Restaurantgegevens die door JIPA zijn verwerkt, worden beschouwd als gegevens met betrekking tot het restaurant en worden niet beschouwd als persoonsgegevens zoals beschreven in de algemene voorwaarden rond gegevensbescherming.

ARTIKEL 114 • Verplichtingen van het restaurant
114.1 Het restaurant machtigt JIPA om namens het restaurant overeenkomsten te sluiten.
114.2 Het restaurant verstrekt de restaurantinformatie aan JIPA.
114.3 Het restaurant is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de restaurantinformatie, die, om twijfel weg te nemen, alle benodigde voedselinformatie zoals informatie over allergenen bevat.
114.4 Het restaurant verstrekt op eerste verzoek van JIPA aanvullende informatie met betrekking tot het restaurant aan JIPA.
114.5 Het restaurant geeft wijzigingen in de restaurantinformatie veertien (14) dagen voor deze van kracht worden door aan JIPA, zodat: JIPA de gewijzigde restaurantinformatie zoals weergegeven op het platform kan verwerken of het restaurant zelf bepaalde restaurantinformatie kan wijzigen als het restaurant daartoe door JIPA is geautoriseerd.
114.6 Het restaurant geeft JIPA toestemming om de restaurantinformatie te gebruiken en te verwerken, bijvoorbeeld voor marketingcampagnes, databases, partner platforms of zoekmachines, en verstrekt daartoe aan JIPA het recht dezelfde rechten te verstrekken aan derden met betrekking tot de restaurantinformatie.
114.7 Het restaurant geeft JIPA toestemming om aanvullende diensten aan te bieden en daarvoor vergoedingen in rekening te brengen bij het restaurant, waarbij JIPA het restaurant van tevoren informeert over aangeboden aanvullende diensten.
114.8 Het restaurant informeert JIPA onmiddellijk als enige voedselinspectie-autoriteit of enige andere autoriteit een onderzoek uitvoert of een overtreding bij het restaurant of zijn werknemers constateert van de toepasselijke voedselwetgeving of enige andere wet- of regelgeving.
114.9 Het restaurant neemt op het Platform geen links op naar de websites van derden buiten het platform, plaatst geen advertenties op het platform en gebruikt geen SEA en/of soortgelijke diensten met merken en/of handelsnamen van JIPA zonder uitdrukkelijke toestemming van JIPA.
114.10 Het restaurant behandelt de werknemers en leveranciers van JIPA met respect en fatsoen.
114.11 Het restaurant registreert maximaal één restaurant op het platform per adres.
114.12 Het restaurant registreert maximaal één restaurant op het platform per fysiek gescheiden (operationele) keuken.
114.13 Het restaurant zorgt ervoor bereikbaar te zijn via e-mail en telefoon tijdens de openingsuren van het restaurant.

ARTIKEL 115 • Garanties en vrijwaringen van het restaurant
115.1 Het restaurant garandeert dat het alle toepasselijke wetten en regelgeving naleeft.
115.2 Het restaurant garandeert dat de maaltijden, dranken en overige producten die aan de klant worden aangeboden en geleverd geschikt zijn voor consumptie en voldoen aan de (informatie)eisen van de toepasselijke voedselwetgeving en aanverwante wet- en regelgeving.
115.3 Het restaurant garandeert dat het JIPA onmiddellijk informeert als er veranderingen zijn in de samenstelling, ingrediënten en toevoegingen die allergieën en intoleranties zouden kunnen veroorzaken.
115.4 Het restaurant garandeert dat het over alle vereiste vergunningen beschikt voor de uitoefening van het restaurant en de overeenkomst.
115.5 Het restaurant garandeert dat het niet in staat van faillissement verkeert, dat er geen insolventie procedure of een reorganisatieprocedure onder gerechtelijk toezicht is, dat er geen surseance van betaling is verleend en dat er geen onderzoek of vervolging door enige autoriteit is ingesteld.
115.6 Het restaurant garandeert dat de restaurantinformatie vrijelijk door JIPA kan worden gebruikt en verwerkt zonder inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.
115.7 Het restaurant vrijwaart JIPA van eventuele claims van derden op basis van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, waaronder voor redelijke kosten die JIPA in verband daarmee moet maken
115.8 Het restaurant garandeert dat overeenkomsten volgens de restaurantinformatie (waaronder voedselinformatie) zoals weergegeven op het platform worden nageleefd.
115.9 Het restaurant vrijwaart JIPA voor claims van klanten die verband houden met de nakoming van de overeenkomst door het restaurant, zijn vertegenwoordigers of werknemers.

ARTIKEL 116 • Totstandkoming, levering en annulering van overeenkomsten
116.1 Een Overeenkomst komt tot stand als een klant door middel van het plaatsen van een bestelling via het platform een aanbod van het restaurant heeft geaccepteerd. Het Restaurant is exclusief verantwoordelijk voor de naleving en nakoming volgens elke overeenkomst. De klant is zelf verantwoordelijk voor de schuld aan het restaurant uit hoofde van de overeenkomst.
116.2 JIPA geeft bestellingen via het platform zo snel mogelijk door aan het restaurant. Het restaurant zorgt ervoor, dat het voor de ontvangst van bestellingen goed bereikbaar is via een van de verbindingsmethoden. JIPA kan de beschikbare verbindingsmethoden na voorafgaande melding naar eigen goeddunken wijzigen.
116.3 Als een bestelling niet afgehaald kan worden of niet door het restaurant bezorgd kan worden, stelt het restaurant de klant binnen tien (10) minuten na ontvangst van een bestelling op de hoogte en biedt het de klant een redelijk alternatief voor de bestelling aan.
116.4 JIPA is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van bestellingen die door klanten worden geplaatst. Het restaurant kan elke bestelling bij de klant controleren door telefonisch contact met de klant op te nemen op het bij de bestelling van de klant vermelde telefoonnummer.
116.5 Het restaurant stelt de bestelling ter beschikking voor afhalen of bezorgen aan de klant in overeenstemming met eventuele leveringsvoorwaarden van het restaurant.
116.6 Het Restaurant kan bepalen dat in plaats van een papieren tas een plastic tas nodig is voor het veilig en hygiënisch verpakken van de bestelling. Voor het gebruik van deze plastic tas mogen geen aanvullende kosten aan de klant in rekening gebracht worden, tenzij toepasselijke wet- of regelgeving anders bepaalt.
116.7 Het Restaurant gebruikt het platform niet voor de verkoop van producten waarvan de verkoop (al dan niet via internet) als illegaal wordt beschouwd.
116.8 Als een bestelling alcoholische producten of andere producten waarop een wettelijke leeftijdslimiet van toepassing is bevat, is het restaurant verplicht de klant te vragen zich te identificeren bij bezorging of afhalen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet. Als de klant zich niet voldoende kan identificeren of niet voldoet aan de minimum leeftijdsvereisten, zal het restaurant weigeren de betrokken producten aan de klant te leveren
116.9 Als het restaurant de bestelling door een derde bij de klant laat bezorgen, is het restaurant verantwoordelijk voor de bezorging en de kosten daarvan. Het restaurant vrijwaart JIPA voor claims van derden in verband met de bezorging en de kosten daarvan.
116.10 Het Restaurant kan de Bestelling annuleren als de klant een Bestelling heeft geplaatst met onjuiste contact- of adresgegevens of het aanbod niet langer beschikbaar is en de klant het door het restaurant aangeboden alternatief voor de bestelling niet accepteert of er sprake is van overmacht bij het restaurant.
116.11 JIPA kan de bestelling annuleren als de bestelling vals lijkt te zijn of wanneer er een vermoeden van illegale activiteiten is.
116.12 Als een bestelling op grond van artikel 116.10 wordt geannuleerd, stelt het restaurant JIPA hiervan binnen twee (2) dagen op de hoogte. Met annuleringen na deze periode wordt geen rekening gehouden.
116.13 JIPA is niet aansprakelijk voor annuleringen door klanten of voor eventuele schade die hieruit voortvloeit en voor klanten die niet aan hun financiële verplichtingen aan het restaurant voldoen.

ARTIKEL 117 • Vergoeding voor de Service
117.1 Als vergoeding voor de service betaalt het restaurant een maandelijkse vergoeding aan JIPA.
117.2 Een vergoeding voor eventuele administratieve kosten.
117.3 JIPA kan de vergoeding eenzijdig aanpassen of extra vergoedingen in rekening brengen aan het restaurant voor aanvullende diensten. Als JIPA eenzijdig de vergoeding aanpast of extra vergoedingen in rekening brengt, stelt JIPA het restaurant van tevoren op de hoogte van het in rekening te brengen van een vergoeding of het verlenen van extra diensten die extra vergoedingen met zich mee brengen.
117.4 JIPA heeft het recht een boete te vorderen voor iedere overeenkomst als het restaurant in strijd blijft handelen met deze voorwaarden nadat het door JIPA op de hoogte is gesteld van de inbreuk hierop.
117.5 Het restaurant doet afstand van enig recht op verrekening.

ARTIKEL 118 • Looptijd en beëindiging van de Service
118.1 JIPA verleent de service voor onbepaalde tijd vanaf de datum van acceptatie van de registratie van het restaurant door JIPA.
118.2 De partijen kunnen de service schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Het restaurant kan de service alleen opzeggen als aan alle betalingsverplichtingen ten opzichte van JIPA zijn voldaan. Als het restaurant een kennisgeving van opzegging indient, bepaalt JIPA de datum waarna bestellingen bij het restaurant niet langer worden geaccepteerd. Het restaurant komt de overeenkomsten na totdat aan alle betalingsverplichtingen van het restaurant ten opzichte van JIPA is voldaan.
118.3 JIPA kan de service opschorten als het restaurant een bepaling in deze voorwaarden schendt, in strijd met de goede naam en reputatie van het platform en/of JIPA handelt.
118.4 JIPA kan de Service onmiddellijk beëindigen als het restaurant: De bepalingen van de voorwaarden schendt, onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt bij de registratie of nalaat deze informatie adequaat te updaten of (herhaaldelijk) klachten van klanten ontvangt.

ARTIKEL 119 • Aansprakelijkheid van JIPA
119.1 Iedere aansprakelijkheid van JIPA ten opzichte van het restaurant is uitgesloten in zoverre de wet dat toelaat.

ARTIKEL 120 • Klachtenprocedure
120.1 Het restaurant is exclusief verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten van klanten over de nakoming van overeenkomsten.

ARTIKEL 121 • Privacy van Klanten
121.1 In verband met de overeenkomsten worden persoonsgegevens van klanten doorgegeven aan restaurants. 121.2 Elke partij is een aparte verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die voor haar eigen doeleinden en met eigen middelen en/of namens haar worden verwerkt. Dit betekent dat beide partijen onafhankelijk van elkaar verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens waarvan zij (deels) de doeleinden en middelen in het kader van deze voorwaarden bepalen.
121.3 Het restaurant is bekend met het privacybeleid van JIPA en handelt in overeenstemming hiermee en met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. De huidige versie van de privacyverklaring staat op het platform.
121.4 Het Restaurant verstrekt geen persoonsgegevens van klanten aan derden en communiceert niet met klanten anders dan voor de uitvoering van overeenkomsten.
121.5 Het Restaurant informeert JIPA onmiddellijk (en zonder onnodig uitstel) schriftelijk over een eventueel datalek persoonsgegevens waarvan het zich bewust wordt met betrekking tot persoonsgegevens van klanten en houdt JIPA op de hoogte met betrekking tot zo'n datalek.
121.6 Niets in deze voorwaarden of de hierin voorgenomen regelingen is bedoeld om een van beide partijen te beschouwen als de verwerker van de andere partij; Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met elkaar, met betrekking tot persoonsgegevens die door de ene partij worden gedeeld met de andere.

ARTIKEL 122 • Overige bepalingen
122.1 JIPA kan deze voorwaarden eenzijdig wijzigen en publiceert de gewijzigde algemene voorwaarden op het platform.
122.2 Als het restaurant de betaaldiensten gebruikt, gelden de algemene voorwaarden voor de betaaldiensten naast deze voorwaarden. In dat geval worden de algemene voorwaarden voor de betaaldiensten beschouwd als een integraal deel van deze voorwaarden.
122.3 Op de rechtsverhouding tussen JIPA en het restaurant is Belgisch recht van toepassing. Geschillen die voortkomen uit of betrekking hebben op die rechtsverhouding zullen uitsluitend door de rechtbank in Turnhout worden beslecht.
122.4 Het restaurant kan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de service en de betaaldiensten niet verpanden of overdragen aan JIPA tenzij JIPA vooraf schriftelijk instemt met zo'n overdracht. JIPA kan zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de service en de betaaldiensten aan derden verpanden of overdragen.
122.5 Het restaurant behandelt alle informatie met betrekking tot de service, de betaaldiensten en alle informatie met betrekking tot de commerciële voorwaarden daarvan als vertrouwelijk.
122.6 Als een van de bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet- afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling of het relevante deel daarvan geen invloed hebben op de geldigheid, bindende werking en afdwingbaarheid van de andere bepalingen in deze voorwaarden.
122.7 Deze voorwaarden zijn in verschillende talen geschreven en alle versies hebben dezelfde geldigheid. Als er sprake is van enig conflict of inconsistentie tussen de versies, is de Nederlandse versie de geldende en leidende versie.